What happens here stays here

Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 03/06/2019

08/06/2019    4.6/5 trong 5 lượt 
Tiến độ thi công Khu dân cư Khang Phước 1 - 03/06/2019
Đường betong rộng 5m của Khu dân cư Khang Phước 1 đang dần hình thành. Đây là con đường phân khu nội bộ khu A và khu B.
 

Xe đổ đá 4x6 làm đường betong 5m Khu dân cư Khang Phước 1

Xe đổ đá 4x6 làm đường betong 5m Khu dân cư Khang Phước 1

Sau khi đổ xong đá, cát pha đất sẽ được đổ chèn để đảm bảo nền cứng trước khi đổ betong làm đường

Sau khi đổ xong đá, cát pha đất sẽ được đổ chèn để đảm bảo nền cứng trước khi đổ betong làm đường

Dự án: KDC Khang Phước 1

An Nhiên
Theo Hapihouze