What happens here stays here

Điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Khánh Hòa

11/07/2019    3.89/5 trong 12 lượt 
Điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Khánh Hòa
Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Như vậy để xem xét về điều kiện tách thửa thì chủ sử dụng đất phải tìm hiểu quyết định của ủy ban nhân tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Ở Khánh Hòa, đất nông nghiệp muốn tách thửa có, đất ở muốn tách thửa cũng có,… Sau đây, Hapihouze sẽ tư vấn cho các bạn về điều kiện, diện tích tách thửa tối thiểu tại Khánh Hoà mới nhất.

* Cơ sở pháp lý:

– Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ngày 21 tháng 12 năm 2014

– Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ngày 30 tháng 06 năm 2015

– Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà ngày 27 tháng 11 năm 2017

Theo Điều 3,4,5,6,7 Quyết định 32/2014/QĐ-UBND, sửa đổi bổ sung tại Quyết định 13/2015/QĐ-UBND và Quyết định 23/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hoà quy định về điều kiện tách thửa và diện tích tách thửa tại Khánh Hoà như sau:

1. Các trường hợp không được tách thửa

Thửa đất xin tách thửa đã có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

Thửa đất đang có tranh chấp và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết.

Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.

Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

Thửa đất sau khi tách thành thửa đất mới sẽ không có đường đi.

2. Diện tích đất, kích thước cạnh tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở (sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai)

Thửa đất được phép tách thửa phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

1. Đối với đất ở đô thị

a) Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m:

+ Diện tích của thửa đất ≥ 45 m2;

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

b) Thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới từ 10m đến < 20 m:

+ Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2;

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 4 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 4 m.

c) Thửa đất nằm tiếp giáp hẻm, đường nội bộ có lộ giới < 10 m:

+ Diện tích của thửa đất ≥ 36 m2;

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 3 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 3 m.

2. Đối với đất ở tại nông thôn

a) Thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã:

+ Diện tích của thửa đất ≥ 45 m2;

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

b) Đối với các đảo:

+ Diện tích tối thiểu là 40m2;

+ Bề rộng của lô đất ≥ 4m;

+ Chiều sâu của lô đất ≥ 4m.

c) Các khu vực khác còn lại.

+ Diện tích của thửa đất ≥ 60 m2.

+ Bề rộng của thửa đất ≥ 5 m;

+ Chiều sâu của thửa đất ≥ 5 m.

3. Trường hợp thửa đất có nhiều cạnh, hình dạng phức tạp khi tách thửa đủ diện tích của lô đất nhưng không đủ bề rộng, chiều sâu của lô đất theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định cho từng trường hợp cụ thể

3. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp (sau khi trừ diện tích đất phải thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai).

1. Đất trồng lúa

– Vùng tập trung: 1000 m2;

– Vùng phân tán: 500 m2.

2. Đất trồng cây hàng năm khác

– Vùng tập trung: 2000 m2;

– Vùng phân tán: 300 m2.

3. Đất trồng cây lâu năm

– Vùng tập trung: 1000 m2;

– Vùng phân tán: 200 m2.

4. Đất làm muối

– Vùng tập trung: 5000 m2;

– Vùng phân tán: 500 m2.

5. Đất nuôi trồng thủy sản

– Nước ngọt: 100 m2;

– Nước mặn, lợ: 5000 m2.

6. Đất rừng sản xuất

– Khu vực đô thị: 1000 m2;

– Khu vực nông thôn: 5000 m2.

4. Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm).

Việc tách thửa đối với loại đất này, căn cứ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Tổng hợp